Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ograniczenia zawartości metali ciężkich w opakowaniach

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Przedsiębiorcy produkujący, importujący oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań są zobowiązani do ograniczania w opakowaniach zawartości substancji stosowanych do produkcji, negatywnie oddziaływujących na środowisko oraz ograniczenie masy powstających z nich odpadów opakowaniowych, w taki sposób aby:


1. opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi,
2.  maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg.

Powyższe wymagania dotyczą wszystkich opakowań, bez względu na materiał wykorzystany do produkcji opakowania i czy podlega on obowiązkom odzysku i recyklingu czy nie.

Jedynie w przypadku zawartości metali ciężkich ustawa, daje możliwość ministrowi właściwemu do spraw środowiska określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów opakowań zwolnionych z wymagań dotyczących maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego. Rodzaje tych opakowań są określane przy uwzględnieniu ich właściwości fizycznych i składu chemicznego, a także ryzyka powstania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Czas trwania oraz szczegółowe warunki zwolnienia lub podwyższenia zawartości metali ciężkich również jest ustalany w drodze rozporządzenia.

Obowiązujące rozporządzenia w tym zakresie:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2095)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1362)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2009 nr 97 poz. 815)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 170)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 137)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2003 nr 66 poz. 619)